Rent drikkevand er klodens mest betydningsfulde råvare. Over en halv milliard mennesker, ved den ikke er let tilgængelig ! (in english test see below) Historien viser, at dem der besidder råstofferne f.eks. olie, mineraler og vand, har magten og kan undertrykke sine folk og resten af kloden. Det ved over en milliard sultende mennesker, på flugt rundt om på hele kloden, fra nævnte besiddere. De tænker kun på overlevelse fra dag til dag og har ikke overskud til at kæmpe imod og beskytte deres familier og kære ! Tænk hvis kloden stod sammen om en win win plus win situation ? I polarområderne fosser millonvis af rent drikkevand ud til ingen verdens nytte. Et andet sted er Norge, hvor elvene og dets rene vand efter energiudnyttelse,  også strømmer ud i verdenshavene, til ingen verdens nytte. Hertil kommer, at verdenshavene stiger voldsomt, til ulempe for kommende generationer…. Hvis vi alle står sammen i et globalt fællesskab og vil gøre noget effektivt for menneskeheden og minimere hungersnød, ville det være let at få en tanke, der måske er verdens bedste ide ? Pump rent drikkevand fra polarområderne op i store tankskibe. Sejl i pendulfart til havne rundt i verdenen. Anlæg enorme vanddepoter i tanke. Udbyg en infrastruktur med rørføring ud til befolkninger med behov. Folket kan nu begynde at opdyrke deres land, mætte deres munde, være modtagelige for undervisning og få kræfter til at stå imod herremænd og lære om demokrati. Forestil dig store udtørrede landområder over tid, forvandles til frodige marker og landskaber. Folket bosætter sig igen og kan få det samfund og familieliv, alle mennesker på kloden drømmer om. På sigt vil flygtningestrømme grundet hungersnød minimeres, og kloden vil blive et bedre sted for alle. Hvis du bruger din sunde fornuft, kan du selv finde rigtig mange rigtige argumenter for at vi starter denne proces op, som et fælles mellemfolkeligt projekt. —————english text below (Google translate)——

Clean drinking water is the world’s most important raw material. Over half a billion people know it is not readily available!

 

History shows that those who own the raw materials, for example. Oil, minerals and water, has the power and can suppress its people and the rest of the globe.

 

It affects over one billion starving people, flying around the globe, from those possessors. They only think of survival from day to day and have no profit to fight and protect their families and loved ones!

 

Imagine if the globe stood together for a win win plus win situation?

 

In the polar regions, millions of clean drinking water pour into no world’s benefit. Another place is Norway, where the rivers and its clean water after energy exploitation, also flows into the oceans, to no world’s benefit.

 

In addition, the oceans rise dramatically, to the detriment of future generations ….

 

If we all stand together in a global community and want to do something effective for humanity and minimize famine, would it be easy to get a thought that might be the world’s best idea?

 

Pump clean drinking water from polar areas into large tankers. Sail in commute to ports around the world. Install huge waterpots in thought. Develop a pipeline infrastructure to populations with needs.

 

The people can now start cultivating their land, saturate their mouths, be receptive to teaching and gaining strength to stand against gentlemen and learn about democracy.

 

Imagine large deserted lands over time, transform into lush fields and landscapes. The people settle again and get the community and family life that all the people of the globe dream about.

 

Over time, refugee flows due to famine will be minimized and the planet will be a better place for all.

 

If you use your common sense, you can find a lot of real arguments for starting this process as a common, interpersonal project.

Never stop dreaming

Sammen kan vi løse de fleste problemer i verdenen !

Moments to capture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus lobortis magna enim, a condimentum nulla luctus in. Pellentesque

Read more